Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Tadeusz Wrona komentuje: Kolejna gmina w finansowych opałach

Po Ostrowicach kolejną gminą, która zbankrutowała wskutek niefrasobliwości swoich władz samorządowych i zadłużania w parabankach, jest nadmorski Rewal.

Co do Ostrowic, w których wprowadzony został zarząd komisaryczny, trwa procedura konsultacyjna w sprawie likwidacji gminy i włączenia jej do Drawska Pomorskiego. Do 15 października mieszkańcy mają opowiedzieć się za lub przeciw przyłączeniu Ostrowic. Prowadzone są rozmowy w MSWiA z udziałem władz obu gmin, wojewody, Prezesa RIO w Szczecinie i przedstawiciela Ministerstwa Finansów.

W Rewalu w końcu września, Wójt został odwołany przez Panią Premier, a zadłużenie gminy sięgnęło ponad 130 mln zł, przy planowanych w budżecie na 2017 r. dochodach 60 mln zł.

A przecież historia choroby gminnych finansów w Rewalu jest długa, oto część tej historii.

W Raporcie o stanie Gminy Rewal z czerwca 2014 r. opracowanym przez RIO, podano m.in. że: przedstawiane przez organy Gminy Rewal informacje finansowe zaprzeczają podstawowym zasadom rachunkowości, sprawozdawczości i planistycznym, a organ wykonawczy narusza wszelkie elementarne i obowiązujące przepisy. Podano, że pomimo posiadania przez Gminę walorów turystycznych dalsze spełnianie zadań własnych jednostki wydaje się niemożliwe i stanowi poważne zagrożenie jej bytu oraz, że organy Gminy nie mogą zarządzać gospodarką finansową i podejmować decyzje finansowe przy nie istniejącej księgowości oraz nierzetelnej sprawozdawczości.

Z kolei opiniując projekt budżetu Gminy na 2015 r., RIO zanegowało stosowanie praktyki ukrywania długu publicznego przez organ wykonawczy Gminy Rewal.

Kontrola NIK przeprowadzona w II połowie 2015 r. wykazała, że zaciągano zobowiązania w parabankach bez upoważnienia, a ewidencja księgowa prowadzona była nierzetelnie. Ocena gospodarki finansowej Gminy była negatywna, a wystąpienie zawierało 11 wniosków pokontrolnych.

W 2014 r. i 2016 r. Prezes RIO złożył w Prokuraturze łącznie cztery zawiadomienia o podejrzeniu przestępstw, polegających na prowadzeniu ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy o rachunkowości oraz na nadużyciu przysługujących uprawnień do zaciągania zobowiązań ze znaczną szkodą majątkową dla gminy.

Rada Gminy 31 maja 2016 r. przyjęła program naprawczy, zaopiniowany pozytywnie przez RIO z uwagami oraz pod warunkiem uzyskania planowanej pożyczki z budżetu państwa. Stosowny wniosek o pożyczkę złożono w październiku 2016 r., a po przyznaniu pożyczki w wysokości prawie 102 mln zł, 29 grudnia 2016 r. została podpisana umowa pożyczki między Ministerstwem Rozwoju i Finansów oraz Gminą Rewal, na refinansowanie i spłatę zobowiązań Gminy.

W kwietniu 2017 r. Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie przedstawił wyniki kontroli prawidłowości realizacji ww. umowy pożyczki, w ramach której wykazano nieprawidłowości polegające m.in. na nieuregulowaniu odsetek od pożyczki, posiadaniu zaległości wymagalnej wobec ZUS, niedotrzymaniu terminu przekazania informacji o przebiegu realizacji programu naprawczego oraz informacji o niezaciąganiu, w okresie obowiązywania umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody pożyczkodawcy, żadnych innych pożyczek i kredytów. Zaleceniem było przestrzeganie postanowień umowy pożyczki.

Postawienie przez Prokuraturę w czerwcu 2017 r. zarzutów Wójtowi i skarbnikowi Gminy, a następnie odwołanie Wójta w końcu września, zamyka pewien etap.

Obecnie potrzebna jest konsekwentna realizacja programu naprawczego finansów Gminy Rewal oraz wypełnianie zapisów umowy pożyczki. Poza dyskusją jest przecież kwestia prowadzenia gospodarki finansowej gminy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Pozostaje pytanie, jaki los czeka kilka gmin, które poszły w ślady Ostrowic i Rewala, biorąc kredyty w parabankach, a jest ich według danych RIO 38.

Tadeusz Wrona

2017-10-02 09:55:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

19 września, Warszawa, Konferencja "Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb", http://successpoint.pl

20 września, Warszawa, Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych, http://gigacon.org

21-23 września, Bielsko-Biała, INSTAL-SYSTEM 2018 - Targi Technik Grzewczych i Zielonych Energii, http://www.targibielskie.pl

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»